Condicions generals de contractació Botiga d’ACPV

Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la compra dels productes que Acció Cultural del País Valencià (“ACPV”) ven a través del web allotjat a la URL https://acpv.cat/botiga/ (el “web”) a qualsevol usuari (qui compra).


Les dades d’identificació d’ACPV són les següents:

  • Domicili Social: C/ Sant Ferran, 12 – 46.001 València
  • N.I.F: G-46.164.026
  • Correu electrònic: botiga@acpv.cat
  • Fax: (+34) 93.310.69.00
  • Telèfon: (+34) 93.319.80.50

La compra dels productes a través del web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Contractació, així que, abans d’acceptar-los, llegeix-ne atentament el contingut. Si no acceptes les Condicions Generals, la compra dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part d’ACPV.

En realitzar una comanda a través del web d’ACPV, qui compra declara tenir capacitat legal per contractar els serveis del web.

Per realitzar una comanda, qui compra haurà de seguir cada un dels tràmits del procediment de compra previst al web.

ACPV es reserva el dret de modificar el contingut o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans d’adquirir res , llegeix-ne atentament el contingut, ja que és responsabilitat de qui compra revisar les Condicions Generals de Contractació abans de comprar qualsevol producte del web.


Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que aparega en euros al costat de cada producte del web i inclourà l’IVA aplicable en cada moment i les despeses d’enviament que, si s’escau, corresponguen. L’IVA aplicable serà exigible només si les entregues dels productes es realitzen en territori de l’estat espanyol, excepte Illes Canàries, Ceuta i Melilla on podran aplicar-se els impostos i aranzels locals vigents en aquests territoris.

ACPV es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que considere oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada per qui compra serà el que conste en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Contractació.

Qui compra podrà realitzar el pagament dels productes segons els mètodes de pagament següents:

  • Pagament amb targeta: qui compra haurà d’incloure el número de la seva targeta de dèbit/crèdit així com la resta d’informació addicional que li sigui requerida en el procediment d’aportació. El càrrec es farà una vegada acceptat per l’entitat
    financera.
  • Pagament amb Bizum: es realitzarà mitjançant el teu mòbil i la clau Bizum de 4 dígits que et facilitarà la teua entitat bancària. El pagament es realitzarà a través del TPV Redsys de Caixa Popular.

Una vegada s’haja fet el pagament, qui compra rebrà un correu electrònic a la direcció que haja indicat, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament han estat realitzats correctament.

Les comandes que es facen en caps de setmana, en dies festius o a partir de les 14h de la vesprada no es completaran fins al següent dia laborable.


Entrega dels productes


Una vegada ACPV haja verificat que el procés de compra s’ha realitzat correctament, es procedirà a entregar els productes a la direcció indicada per qui compra en el procediment de compra i en els terminis previstos en el web que, en cap cas, serà més tard dels trenta (30) dies següents a l’acceptació de qui compra de la seva comanda.


Tanmateix, no es realitzaran entregues de productes en dissabtes, diumenges o dies festius, realitzant-se l’entrega el primer dia hàbil següent.


ACPV no serà responsable dels errors que es puguen produir en l’entrega dels productes comprats en el supòsit que qui compra no haja emplenat correctament els formularis previstos al web. Si hagués cap incidència en el termini d’entrega, ACPV informaria adequadament i de manera immediata a qui compra.


ACPV tampoc serà responsable de les entregues fora de termini per errors imputables a l’empresa de missatgeria.


Els riscos dels productes seran a càrrec de qui compra des del moment de la seva entrega i, en cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec de qui compra fins l’entrega dels mateixos a ACPV.


Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a disponibilitat dels mateixos. En cas de mancança de disponibilitat del producte contractat, ACPV informarà a qui compra i li podrà oferir un producte de característiques similars de igual o superior qualitat, si bé qui compra, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat el més aviat possible.


Si en el moment de l’entrega dels productes qui compra es trobara absent, el transportista contractat a l’efecte deixarà un comprovant informant com procedir per convenir amb la nova entrega.


No s’acceptarà un apartat de correus com a adreça d’enviament.

No s’acceptarà un apartat de correus com a adreça d’enviament.

Les recollides de comandes sols es faran a l’Octubre CCC (Sant Ferran, 12. 46001 València) de dilluns a divendres de 9:00h. a 14:00h.


Desistiment


Qui compra disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del producte per exercici el seu dret de desistiment excepte que es tracte de productes confeccionats conforme les especificacions de qui compra o clarament personalitzats, productes que poden deteriorar-se amb rapidesa i /o productes que no puguen ser aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut i la higiene, productes digitals que ja s’hagen descarregat i productes que hagen estat desprecintats per qui compra.


Per l’exercici del dret de desistiment, qui compra podrà omplir el Formulari de Desistiment i enviar el producte a retornar junt amb els documents i embalatge.

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de trenta (14) dies hàbils des de la recepció del Formulari de Desistiment i del producte, ACPV realitzarà l’abonament de la factura emesa originalment i retornarà al client l’import íntegre de la compra i de les despeses d’enviament des d’ACPV al seu domicili.


Queixes i reclamacions


Qui compra podrà contactar amb ACPV, a través dels mitjans indicats a l’inici de les Condicions Generals de Contractació, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent -se ACPV a atendre-les el més aviat possible i , en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.


Protecció de dades personals


En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del client facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.


Nul·litat


Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulte afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació nom és deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial haguera d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.


Garantia

La garantia dels productes venuts a través del web s’ajustarà a allò disposat a la legislació vigent i, per tant, amb caràcter general, ACPV, respondrà de les faltes de conformitat manifestades per qui compra en el termini de dos (2) anys des de l’entrega dels productes.


En concret, si el producte venut per ACPV no fora conforme, qui compra podrà escollir entre la reparació la substitució del bé (tret que una d’aquestes opcions esdevingui impossible o desproporcionada) o, subsidiàriament entre una rebaixa en el preu o la resolució del contracte de conformitat amb la legislació vigent. En qualsevol cas, qui compra haurà d’informar a ACPV de la manca de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d’ella. ACPV assumirà les despeses de devolució dels productes d’aquest tipus de supòsits.


Tanmateix, s’entendrà que els productes són conformes i, per tant quedaran fora de tota garantia quan:


a) el dany o deteriorament en els productes venuts per ACPV es produesca per causes alienes al fabricant o a ACPV o, en de qui actue sota la seua responsabilitat (força major, accident, etc.) o com a conseqüència d’una incorrecta configuració i/o ús del producte per part de qui compra; i


b) el dany o deteriorament en els productes venuts haja estat provocat o originat per un component que no haja estat subministrat el fabricant o ACPV o siga conseqüència d’alteracions o reparacions efectuades per persones alienes al fabricant o a ACPV o, de qui actue sota la seua responsabilitat.


Resolució de litigis en línia


De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, ACPV informa als qui compren que poden sotmetre les seues reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Jurisdicció


En el supòsit que sorgisca i qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals seran els que prevegen l a normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

Anar dalt