Tenim drets – projecte

 

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) és una associació sense ànim de lucre legalitzada l’any 1978, que, per tant, té una llarga experiència en el treball pel foment del valencià.

La nostra lògica de funcionament ha estat sempre provar d’identificar els factors que podien fer un paper d’inflexió i, en funció d’això, dissenyar estratègies de treball destinades a procurar aquest punt d’inflexió.

Des d’aquesta perspectiva, ACPV va veure amb satisfacció la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, com un pas positiu en el reconeixement de l’estatus del valencià com a llengua oficial i, per tant, com un instrument al servei de la seua igualtat efectiva amb l’altra llengua oficial, i de protecció dels drets lingüístics.

Però, alhora, constatem una doble mancança:

  • Primer, un greu desconeixement per part de la gran majoria de la ciutadania de l’existència dels seus drets lingüístics, i encara menys de la consciència de la necessitat d’exercitar-los com a mesura efectiva per a l’avanç vers la igualtat lingüística real i no només retòrica.
  • Segon, una manca de propostes positives de política lingüística per a avançar en la direcció efectiva de la igualtat lingüística.

Atenent a aqueixes premisses, la finalitat d’aquest projecte és múltiple:

  1. Fomentar la consciència de l’estatus del valencià com a llengua oficial i pròpia del poble valencià, i de l’objectiu de la igualtat lingüística com un principi de no discriminació de la ciutadania per raó de llengua.
  2. Fomentar el coneixement dels drets lingüístics entre la ciutadania.
  3. Oferir, en aquest sentit, informació legal, de forma accessible, entenedora i de fàcil ús.
  4. Disposar de models d’instàncies, de guies dels drets, i de models de reglaments (de normalització en l’àmbit local, de clàusules lingüístiques per a normatives de contractació, etc.) atenent a exemples ja en funcionament en administracions municipals o supramunicipals, o a models amb base legal.
  5. Estimular canvis en el comportament ciutadà, amb una consciència activa de defensa dels drets lingüístics.
  6. Fer propostes de normatives legals per a avançar en la línia de la igualtat lingüística.
  7. Construir una eina telemàtica de fàcil ús que puga esdevenir portal de referència per a la informació, l’assessorament jurídic i per a posar a disposició material de consulta (des de guies a models de reglaments i instàncies) i instruments de campanyes.
  8. Articular una xarxa de treball que integre recursos i informació pròpia amb la posada a disposició dels recursos i informació generada per altres actors (creació d’un equip de treball amb les universitats públiques valencianes d’acord amb els seus equips de govern, integrada pels seus responsables dels Serveis de Política Lingüística, i ACPV, i d’un equip de professionals de l’advocacia, al qual es pot integrar personal tècnic lingüístic i associatiu de treball en el foment i promoció del valencià).

“Tenim drets” es tracta  d’un portal web que serveix de referència i ordenació, amb l’objectiu d’oferir recursos, materials, informació, convocatòries i enllaços.

Per al seu disseny com a instrument útil, i per a la recopilació d’informació i documentació, hem creat un equip de treball que s’ha reunit els darrers mesos i que ha realitzat treball presencial i mitjançant contacte on-line. L’equip està format per:

Ferran Suay, professor de la Universitat de València i director del seu Servei de Formació, autor de diversos llibres sobre assertivitat lingüística, president de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística-ELEN, i coordinador de la Secció de Política Lingüística d’ACPV.

Alfons Esteve, Llicenciat en Dret per la Universitat de València. Ha estat assessor lingüístic i tècnic jurídic de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. Actualment és el cap tècnic del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i membre del Consell Social de les Llengües de la Generalitat Valenciana. És autor de nombrosos articles, treballs i conferències sobre drets lingüístics.

Francesc Esteve, Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València. Ha estat assessor lingüístic, professor a la Universitat de València i lector de català a la Universitat de Liverpool. Actualment és el cap de l’Àrea de Recursos Lingüístics del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. És autor d’articles i treballs sobre lexicografia i terminologia, alguns dels quals recollits en el llibre col·lectiu Diccionaris, normativa i llengua estàndard.

Anna Oliver, advocada amb experiència en qüestions de llengua i drets lingüístics.