An innovative educational methodology for inclusion through minority languages

Una metodologia innovadora per a la inclusió a través de les llengües minoritzades

Resum del projecte

A la Unió Europea s’estan creant més lleis per a promoure nous models d’educació multilingüe mitjançant l’ús de les llengües minoritàries en una regió com a llengües vehiculars. Un clar exemple d’aquesta nova direcció és el nou model pedagògic implementat a la nostra regió, denominat Projecte Dinàmic Multilingüe. Aquest nou model reforça les llengües minoritàries, en aquest cas el valencià i l’anglès, com a importants eines pedagògiques necessàries per a la promoció del multilingüisme. No obstant això, el fet que les escoles de secundària es comprometen a ensenyar en anglès i valencià pot portar a dificultats d’inclusió i accés per als grups d’immigrants i refugiats que encara no dominen aquestes llengües.

Aquest és un problema que ocorre en tota Europa, especialment en països que utilitzen les llengües minoritàries com a eines culturals i pedagògiques, com Gal·les o Irlanda. A Gal·les, s’està promovent un projecte escolar del segle XXI per a incloure el gal·lès com a llengua educativa; a Itàlia, totes les llengües regionals tenen el mateix estatus que l’italià i el seu ús és obligatori a les escoles; i a Irlanda, existeix un compromís significatiu per a utilitzar el gaèlic més comunament a les escoles.

Donada la necessitat explícita i real de promoure una educació inclusiva i d’alta qualitat per a tots els estudiants, especialment els joves migrants i refugiats que tenen barreres lingüístiques per a accedir en igualtat de condicions a l’educació amb l’idioma minoritari com a llengua vehicular de l’educació, s’ha suggerit una METODOLOGIA EDUCATIVA INNOVADORA PER A la INCLUSIÓ A través DE LES LLENGÜES DE LES MINORIES.

Aquest projecte ha creat una xarxa transversal per a contribuir a la inclusió en igualtat de condicions en els sistemes educatius bilingües dels joves migrants, refugiats o estudiants amb retard educatiu. En aquest projecte han participat cinc entitats de prestigi internacional: Acció Cultural del País Valencià (ACPV) d’Espanya, European Language Equality Network (ELEN) de França i Europa, IAITH del Regne Unit, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) d’Itàlia i l’Institut d’Educació de la Universitat de Diublin City (IoE DCU) d’Irlanda, a més de diverses escoles secundàries de tota Europa, associacions de professors, federacions d’escoles secundàries i responsables polítics.

Per a això, hem adaptat una nova i innovadora metodologia basada en la Integració de la Comunitat de la Parla (SCI). Aquest mètode se centra en els patrons de comunicació repetits que poden ser fàcilment apresos i aprofitats amb la pràctica. A mesura que l’estudiant repeteix les interaccions, les lliçons més antigues es reforcen i les més noves s’assimilen més ràpidament. Aquest mètode innovador permet desenvolupar la inclusió social, cultural, acadèmica i lingüística dels estudiants d’una manera innovadora. Aquest sistema promou una nova visió de la inclusió educativa, abordant-la des d’una perspectiva holística, per la qual cosa es considera que la inclusió educativa ha d’anar acompanyada d’una plena inclusió social i cultural.

Perquè un estudiant migrant amb necessitats educatives especials (NEE) supere les barreres lingüístiques inherents a l’accés a centres educatius amb una llengua minoritària com a llengua vehicular educativa, és necessari realitzar adaptacions curriculars. És imprescindible fomentar el seu interès per aquesta nova cultura i pels avantatges que el domini d’aquestes llengües els aportarà. Per a això, les intervencions no sols han de dur-se a terme durant l’horari escolar, sinó també fora d’ell, a través d’activitats extracurriculars, i han d’incloure no sols als professors, sinó a tota la comunitat educativa i a les entitats socials. S’ha de fer un esforç comú per a aconseguir una educació inclusiva i multilingüe.

Aquest projecte té una durada de 24 mesos, i gràcies a la creació d’una xarxa d’entitats socials (en col·laboració amb professors i escoles de secundària), les trobades transnacionals i les múltiples activitats produeixen un important resultat intel·lectual: LA GUIA METODOLÒGICA PER A la INCLUSIÓ EN CENTRES AMB PROGRAMES MULTILINGÜES, el model dels quals es basa en un model conceptual sorgit dels resultats de diverses recerques.

Aquest material dirigit al primer any d’educació secundària permet als centres, professors i estudiants eliminar les barreres d’accés dels joves immigrants i NEE als centres que ensenyen en llengües minoritàries, a través de quatre components principals que potencien l’adquisició d’aquesta nova llengua: processos socioculturals, lingüístics, acadèmics i cognitius.

Aquest resultat inclou una gran varietat de materials d’alta qualitat com a adaptacions curriculars, unitats educatives, OERs, un programa d’activitats extracurriculars, el desenvolupament de la innovadora metodologia AICLE a través del Model Prisma i l’aprenentatge per a la inclusió.

Aquests materials es difonen entre els centres d’ensenyament secundari gràcies a un esdeveniment multiplicador i al suport d’entitats de prestigi, aconseguint un gran impacte en més de 20 centres d’ensenyament secundari l’any següent a la seva finalització, i és d’esperar que es converteixi en una eina promoguda i utilitzada en tota la UE en els pròxims 5 anys.

Socis

Resultats

El principal resultat d’aquest projecte és una guia metodològica d’alta qualitat que permetrà a les escoles, els professors i els estudiants eliminar les barreres d’accés que els joves immigrants i NEE tenen a les escoles que imparteixen les seues classes en llengües minoritàries. Aquest resultat, desenvolupat des d’una perspectiva transversal, ha d’incloure tots els recursos necessaris per a permetre a un estudiant amb dificultats en l’ús de llengües estrangeres i regionals un accés igualitari i plenament garantit als objectius educatius dels centres que utilitzen llengües vehiculessis minoritàries.

Per a aconseguir aquest ambiciós objectiu, aquest resultat defineix un desenvolupament innovador de la metodologia SCI que promou l’aprenentatge d’idiomes i el desenvolupament d’habilitats lingüístiques, socials i culturals a través d’una visió holística.

Reunions transnacionals

M1- PRIMERA REUNIÓ TRANSNACIONAL

Amfitrió: ACPV (València).

Data: 11-12 de gener de 2018.

Descripció: Primera reunió transnacional realitzada a València, amb l’objectiu de tancar i signar tots els acords desenvolupats durant la fase de preparació del projecte per les diferents comissions: coordinació, assignació de tasques, compromís, acords econòmics, logístics….

M2- SEGONA REUNIÓ TRANSNACIONAL

Lloc: DCU (Dublín)

Data: 26 de gener de 2019.

Descripció: Segona reunió transnacional realitzada a Dublín, amb l’objectiu de revisar els materials creats per la comissió per al desenvolupament del PRODUCTE INTEL·LECTUAL O1 (Revisió de l’índex, Revisió del diagrama de tasques assignades a O1, Revisió de canvis, addició de suggeriments de millora i, si és necessari, redistribució de noves tasques, definició dels estàndards de qualitat, estil i forma de tot el document) i avaluació de la fase d’implementació, avaluant totes les activitats realitzades fins al moment, i suggeriments de millora.

M3- TERCERA REUNIÓ TRANSNACIONAL

Lloc: CNR (Pisa)

Data: 4 d’abril de 2019.

Descripció: En l’última reunió, els socis van preparar la fase de difusió i les últimes activitats d’avaluació. Es van abordar especialment les següents qüestions:

  1. La presentació i avaluació de tots els resultats intel·lectuals, tangibles i organitzacionals.
  2. L’avaluació de tot el projecte en relació amb els objectius i resultats previstos.
  3. Revisar el pla de difusió, avaluació i millora dels resultats.
  4. L’elaboració de l’informe final del projecte després d’haver revisat els informes finals de cada comissió, prèviament validats per la comissió de qualitat i gestió del projecte.
  5. El llançament de la comissió de sostenibilitat

Esdeveniments de difusió

E1- ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR

Lloc: Paiporta (València)

Data: 2 de juliol de 2019

Descripció: La difusió dels resultats era un objectiu tan important com els propis resultats, per la qual cosa era essencial promoure la seva visibilitat i vetllar per que prestigiosos multiplicadors es fessin ressò d’ells en l’àmbit de l’ensenyament secundari.

Per a aconseguir un gran impacte, es va realitzar un gran esdeveniment mediàtic i visual en col·laboració amb el Servei de Formació del Professorat – CEFIRE a Paiporta – València.

Representants de tots els partits polítics, d’institucions educatives, mitjans de comunicació, directors d’escoles secundàries, centres de formació docent, sindicats de docents, associacions de pares i xarxes de promoció lingüística van participar en aquest esdeveniment de llançament, amb la finalitat d’arribar a acords per a aconseguir una plena difusió i implementació dels resultats del projecte.

Amb el suport de