Informació normativa sobre Transparència

Acció Cultural és una associació cívica creada l’any 1971 però legalitzada el 1978. El seu objectiu és la promoció de les nostres llengua i cultura, de la consciència civil que se’n deriva, i la normalització de les relacions entre el País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya Nord i la Franja de Ponent.


1. Activitat 2. Normativa 3. Estructura organitzativa 4. Contractes amb l’Administració Pública 5. Convenis amb l’Administració Pública 6. Subvencions i ajuts públics 7. Informació Econòmica i finançera 8. Estatuts  

1. Activitat

La destinació del nostre pressupost: línies d’actuació i eixos de treball de l’entitat


2. Normativa

Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la celebració dels actes i esdeveniments associats al desenvolupament de la seua activitat, l’entitat està subjecta al compliment de la normativa específica lligada al mateix, i que, segons on es faça, resultarà d’aplicació la corresponent normativa local i / o autonòmica.


3. Estructura organitzativa. Junta Directiva

Junta Directiva d’ACPV

Reglament electoral


4. Contractes amb l’Administració Pública

Actualment no hi ha ningun contracte amb l’Administració Pública


5. Convenis amb l’Administració Pública

Relació de convenis


6. Subvencions i ajuts públics

Relació de subvencions


7. Informació Econòmica i Financera

Comptes Anuals aprovats


8. Estatuts d’ACPV

Amb el suport de