Fes-te d’ACPV

Per a persones individuals, famílies o empreses/entitats

Fes-te d’ACPV

Per a persones individuals, famílies o empreses/entitats


Dades personalsDades dels membres de la unitat familiar


Emplenar sols en el cas d'optar per la "Quota familiar"

Nom i cognoms, data de naixement, DNI, telèfon i correu electrònic dels membres que s'acolliran a la quota (parella i fills menors de 30)

Dades bancàriesEl tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Podeu consultar la nostra política de privacitat

Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació Conselleria d'Educació