Curs de Formador/a d’animadors

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Curs INTENSIU FORMADOR/A D’ANIMADORS

Pròxima convocatòria del 14 al 27 de juny de 2022

Més informació

Formador/a d’animadors

DESCRIPCIÓ

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

 

CONTINGUTS I DURADA

El curs de Formador/a d’Animadors te un total de 60 hores, repartides en un part lectiva (48h) i una pràctica ( (12h) Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , del Consell, pel que es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana

S’organitzen d’esta forma:

Codi Mòduls formatius

Hores

Hores lectives

Pràctiques

Presencials

A distància

Actives

Memòria

MFFA0_1 Fonamentació i contextualització dels cursos bàsics d’animació juvenil en el marc sociocultural institucional i normatiu

12

MFFA0_2 Metodologia pròpia de la formació en animació

24

MFFA0_3 Programació, desenvolupament i avaluació de sessions formatives en cursos d’animació

12

MP0140 Mòdul de pràctiques

12

Subtotal

48

0

12

0

TOTAL

60 hores

 

PLACES

Màxim 30 persones.

 

REQUISITS PER ACCEDIR

Tindre el títol de Director/a o tindre formació en alguna de les matèries que s’imparteixen i haver complit 21 anys.

 

CALENDARITZACIÓ I HORARI

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i l’Escola per organitzar la part part lectiva.

Part lectiva

La part lectiva es pot organitzar entre 5 i 12 sessions de 4 a 10 hores.

Part de pràctiques

La part de pràctiques es pot realitzar durant un període de 2 anys. L’Escola d’Animació facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en entitats que busquen els alumnes.

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.