L’escola

L’Escola d’Animació Ferran Zurriaga som l’escola oficial d’animació juvenil que ofereix la formació en valencià i basada en l’ideari d’ACPV.
Som una entitat que genera compromís social i lingüístic amb el País Valencià, a través de l’animació sociocultural i les activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Principis

  • La implicació formativa mitjançant un esperit crític i innovador
  • El treball d’estima a la terra i de respecte del patrimoni cultural
  • L’educació respectuosa i equitativa com a eina de transformació social
  • El desenvolupament integral de la persona, basat en la construcció propia
  • La facilitació de recursos per a la cooperació, participació i apoderament ciutadà

Finalitat

1.- Formar joves per a l’educació en el temps lliure infantil i juvenil, en la participació ciutadana, en l’associacionisme, en la llengua i cultura pròpies del País Valencià, tot dotant-los d’un repertori de recursos en valencià (cançons, jocs, tradicions…) que els permeta desenvolupar la seua tasca.

2.- Acompanyar als i les joves en formació, per a que esdevinguen persones activistes i referents del jovent en l’associacionisme i la defensa de la llengua i la cultura del País Valencià.

3.- Estimular el compromís personal i col·lectiu per l’educació popular, amb la millora de les condicions de vida i l’assoliment d’una plena ciutadania.

Metodologia

La formació és personalitzada i es situa en el nostre context, té en compte tant la part individual com la col·lectiva. Emprarem sempre el valencià com a eina de comunicació i de treball, i la formació serà gradual.
Considerem les diferents dimensions de la persona:
  • EMOCIONAL / AFECTIU 100% 100%
  • ACTITUDINAL 100% 100%
  • COGNITIU / INTEL·LECTUAL 100% 100%
Emprarem una gran diversitat de tècniques: debats, exposicions, role-playing, discussió, anàlisi, documentació, jocs, dinàmiques, entre d’altres.
La nostra tasca passarà per les següents fases

Autoconeixement i coneixement de la meua persona a l’entorn

 

QUI SÓC?
QUÈ VULL?

 

Coneixement de les funcions i eines sociopedagògiques

 

QUIN EDUCADOR/A VULL SER?

 

Apropament a l’organització, gestió, planificació, disseny i execució d’activitats

 

COM HO PUC FER?

 

Apropament a l’organització, gestió, planificació, disseny i execució d’activitats

COM HO FAIG?
QUÈ PUC MILLORAR?
COM SOLUCIONES AQUESTS PROBLEMES?

Organigrama

Els òrgans de direcció de l’Escola són els següents:

El Consell de l’Escola: El consell de l’Escola és el màxim òrgan de govern i pressa de decisions de l’Escola. Està format per representants d’ACPV i la comissió permanent de l’escola.

Comissió Permanent: És l’òrgan col·legiat de govern i direcció executiva de l’Escola. Està format pel director/a, secretàri/a, tresorer/a, coordinadors/es dels cursos i cordinador/a del professorat.

Claustre del Professorat: És el màxim òrgan de planificació, desició i gestió educativa i pedagògica de l’escola. És l’espai de debat i treball de desenvolupament i millora dels programes de formació de l’escola.

Direcció: És la màxima responsable i representant de l’escola.

Secretaria: És la responsable principal de la custòdia i fedatari o fedatària de la documentació de l’escola.

Tresoreria: És la responsable de la gestió econòmica de l’escola.

Coordinació de Cursos: És la persona responsable del seguiment dels cursos previstos, en funcionament i tancats durant el curs vigent, vetllant pel bon funcionament dels mateixos.

Coordinació de Professorat: És la persona responsable del professorat, de la seua coordinació, seguiment i assistència.

Claustre de Professorat: És el màxim òrgan de planificació, decisió i gestió educativa i pedagògica de l’escola. És l’espai de debat i treball de desenvolupament i millora dels programes de formació de l’escola.