Territorial languages as a employability tool for adult people

Les llengües com a element d’empleabilitat

Resum del projecte

En els últims anys, especialment des de 2016 quan es va sol·licitar aquest projecte, els problemes de les persones adultes migrants per a aconseguir una inclusió real a Europa ha empitjorat a raó dels últims estudis publicats per reconegudes agències i institucions internacionals. L’augment dels discursos racistes i els moviments extremistes, conjuminats a processos de desestructuració de la unitat de la Unió Europea han afectat, encara més si cap, a les possibilitats d’inclusió real dels refugiats i persones migrants.

Tot això fa que els resultats obtinguts després de dos anys i mig de dur treball entre les entitats participants en el projecte “TERRITORIAL LANGUAGES AS  EMPLOYABILITY TOOL FOR ADULT PEOPLE”, siguin molt importants per defensar la valúa de les llengües minoritzades. Per això s’han creat una gran quantitat de resultats i materials que estem veient com estan aconseguint tots els objectius proposats. Especialment, destaca el resultat intel·lectual d’alta qualitat que ha constituït un dels punts fonamentals del treball desenvolupat: el MULTILINGUAL VIRTUAL E-learning ENVIRONMENT FOR MINORITY LANGUAGES FOR INCLUSION AND EMPLOYABILITY. Aquest resultat intel·lectual és un entorn virtual que proposa una gran quantitat d’eines digitals per a la inclusió i formació de persones adultes a través de l’aprenentatge de les llengües minoritzades de les regions participants dissenyat per a augmentar l’ocupabilitat de les persones adultes.

Al costat d’aquest resultat intel·lectual s’ha creat un intercanvi d’experiències entre les entitats i diverses campanyes que estan promovent la riquesa i el valor del patrimoni cultural europeu i de les regions que la integren. Així com una guia que estableix mètodes educatius utilitzant tecnologies de la informació i la comunicació adaptades a l’aprenentatge.

Socis

Resultats

El principal resultat d’aquest projecte ha estat una plataforma d’aprenentatge virtual per a l’aprenentatge de les llengües de les regions i països de les entitats sòcies que han desenvolupat aquest projecte.

Aquesta plataforma es basa en un aprenentatge intuïtiu i atractiu a través de recursos audiovisuals i continguts formatius que permeten a les persones adultes (especialment als migrants i refugiats) facilitar la seva inclusió social a la regió d’acolliment, promovent gràcies a això la seva ocupabilitat. Dissenyat per docents, experts lingüistes i tècnics, proposa un procés autònom o tutoritzat perquè aquestes persones puguin accedir a una formació adaptada a les seves necessitats.
A més aquest resultat compleix un altre dels objectius bàsics de les entitats sòcies com és escurçar la bretxa digital entre les llengües majoritàries i les llengües regionals i minoritàries i els adults europeus i migrants, cosa que s’ha aconseguit a través de la creació de continguts virtuals i audiovisuals específics de les llengües participants.

L’aparença atractiva de la “MULTILINGUALVIRTUAL E-learning ENVIRONMENT FORMINORITY LANGUAGES FOR INCLUSION ANDEMPLOYABILITY” amaga un entorn operatiu innovador que permet a l’usuari una connexió sincrònica mitjançant la connexió amb les xarxes socials i un procés de seguiment asincrònic a través d’un contacte per mail que posarà en contacte a l’usuari amb docents i experts que l’ajudaran, en cadascuna de les llengües minoritzades, a aconseguir l’èxit en el procés de formació

Reunions transnacionals

En aquest projecte s’han realitzat 4 reunions transnacionals, aquestes activitats han estat els principals espais físics per a la coordinació, la cooperació i la comunicació entre els socis d’aquest projecte. És per això que han servit principalment per a coordinar i implementar les activitats previstes així com elaborar els resultats del projecte.

Tal com estava previst aquestes reunions es van realitzar a Espanya, Irlanda, Itàlia i França, encarregant-se de l’acolliment i coordinació de la reunió el soci de cada país respectivament.
D’aquesta manera, les dates i llocs de celebració de cadascuna de les reunions, així com les persones i organitzacions participants, i el motiu principal de cadascuna de les 4 reunions ha estat:

1st TRANSNATIONAL MEETING

Lloc de celebració i data: València, 11 de febrer de 2017

Propòsit principal de la reunió: aquesta reunió va servir per a ratificar el definit en la fase de preparació, així com posar-se a treballar en l’estructura de programació del resultat intel·lectual, on SmallCodes va ser protagonista. Cal assenyalar a més que aquesta reunió va servir per a estrènyer llaços entre els participants, creant nous llaços entre les entitats sòcies que han redundat en la millora dels resultats, promovent la sostenibilitat del projecte o la creació d’altres nous.

2nd TRANSNATIONAL MEETING

Lloc de celebració i data: Belfast, el 8 de desembre de 2017

Propòsit principal de la reunió: la segona reunió transnacional es va centrar en el Producte Intel·lectual del projecte O1, concretant la distribució de tasques entre els socis, a més es van acabar de programar les següents activitats que duria a terme cada organització a nivell nacional, i també es va avaluar tot el treball realitzat fins a aquest moment.

3rd TRANSNATIONAL MEETING

Lloc de celebració i data: Florència (Italy), l’1 / 2 abril de 2018

Propòsit principal de la reunió: la tercera reunió transnacional es va centrar en el desenvolupament dels continguts educatius de la Plataforma e-learning (O1), cadascuna de les organitzacions sòcies va elaborar materials educatius audiovisuals i digitals de cadascuna de les llengües minoritàries de les seves respectives regions, també es van acabar de concretar tots els assumptes pràctics que quedaven arracades fins a la finalització del projecte.

4th TRANSNATIONAL MEETING

Lloc de celebració i data: Karaez, Roazhon / Rennes (France), el 17 de juny de 2018

Propòsit principal de la reunió: l’última reunió transnacional del projecte es va centrar en l’avaluació del producte intel·lectual i els resultats del projecte, així com avaluar la fase d’implementació, a més es van acabar de concretar tasques referents al Pla de Difusió de Resultats del projecte i per a la realització dels esdeveniments multiplicadors pendents.
En aquesta reunió a més es va decidir sol·licitar una ampliació de la durada del projecte en 6 mesos més per a aquesta manera poder realitzar tots els esdeveniments multiplicadors amb el número d’agents multiplicadors participants previst, així com poder garantir que el producte intel·lectual del projecte i la resta de resultats es difonien correctament per a aconseguir l’impacte esperat. És per això que aquesta ampliació ha permès millorar la qualitat del projecte, especialment a través d’un major impacte i una millor difusió dels resultats d’aquest.

Esdeveniments de difusió

En aquest projecte hem tractat d’obtenir un gran impacte en el col·lectiu beneficiari, no només a través de la creació d’eines i recursos formatius específics de les llengües minoritàries, sinó creant una fase de difusió eficaç que permetés que aquests fossin coneguts, utilitzats i replicats a les regions participants, però també en la resta d’Europa. Una difusió que, d’acord als consells de l’informe intermedi, vam promoure i prolonguem des de 2017 fins a avui.

S’han realitzat quatre esdeveniments multiplicadors, en cadascuna de les regions participants, amb la finalitat d’aconseguir que els resultats es coneguin i siguin utilitzats per centres d’educació de persones adultes per a promoure l’ocupabilitat i la inclusió d’aquestes a través de les llengües minoritzades:

– L’ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR E1 es va desenvolupar en el Consell Nacional Hongarès de Transsilvània el 24 de novembre en Koloszvar (Cluj), una petita ciutat de Romania on té la seu general l’associació EMNT. Aquest esdeveniment va prendre el format d’un taller de treball, anomenat “WORKSHOPFOR INNOVATION IN EDUCATION OF MINORITY LANGUAGES”. Aquest esdeveniment no només va servir de manera eficaç per a visibilitzar el projecte i difondre els resultats, sinó per a implicar els agents multiplicadors en l’avaluació i millora dels materials aconseguint majors cotes de qualitat. Per a això el taller va incloure una part final on es va generar un debat sobre metodologies d’educació i els participants van fer propostes per a millorar els continguts.

– L’ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR E2 es va realitzar en an Martino in Badia (Itàlia) el 6 d’abril. El nostre soci SMALLCODES SLA es va encarregar de desenvolupar el taller de treball, anomenat “INTERACTIVE WORKSHOPFOR THE PRESENTATION OF VIRTUAL EDUCATION PLATFORM”. Un taller formal, que va servir per a fer una descripció exhaustiva dels continguts i metodologies que empra la plataforma. En una regió que compta amb una llengua minoritzada interessada en el projecte.

– L’ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR E3 va ser l’activitat de difusió de major grandària, es va realitzar a València i va reunir 126 agents multiplicadors el dia dimarts 4 de desembre de 2018. Així el DIA INTERNACIONAL DELS DRETS LINGÜÍSTICS, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va dur a terme l’activitat “EUROPEAN PRESENTATION OF TERRITORIAL LANGUAGES AS A EMPLOYABILITY TOOL FORADULT PEOPLE’S RESULTS” on es va presentar el projecte realitzat, el Programa E+, així com es va procedir a ensenyar la plataforma elearning “Territorial languages as a employability tool foradult people”.

– L’ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR E4, va ser organitzat per ELEN i es va realitzar a València el dia 7 d’abril aprofitant la VI Trobada Internacional de Professorat i Estudiants de Llengua a l’Estranger. Aquesta era una oportunitat magnífica perquè en el transcurs dels 4 dies de durada d’aquestes jornades es van reunir 78 professors de llengües minoritzades de 14 nacionalitats diferents i de 28 centres educatius de tota Europa, així com responsables de l’Ajuntament de València, la Generalitat, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ACPV i ELEN.

Activitats de difusió

Amb el suport de